Греческая молитва царь небесный

Постараемся детально ответить на вопрос: греческая молитва царь небесный на сайте: молитва-богу.рф - для наших многоуважаемых читателей.

Царю Небесный на греческом – Βασιλεῦ Οὐράνιε текст песни

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, το Πνεῦμα της Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός των Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορτηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

(Ударения обозначены заглавными буквами.

Ф – межзубное, как в английском th в слове thick.

Г – нечто среднее между украинским “г” и русским “й”

э – нечто среднее между “э” и “е”. предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским “е”. То же относится и к “и”

ф – межзубная глухая, как в английском th в слове thick.

г – нечто среднее между украинским “г” и русским “й”

э/е – нечто среднее между “э” и “е”. предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским “е”. То же относится и к “и”

л – мягче русского л, но тверже ль)

 • Царю Небесный/ Rex coelestis(orthodox prayer)

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, . Начало обычное (Царю Небесный, Трисвятое по Отче Наш) на греческом языке .

 • Грузия – молитва на грузинском Царю Небесный

  Грузия православная – Царю Небесный поют на грузинском и . наш" на арамейском,грузинском,древне-греческом,цыганском и латыни.

 • Царю Небесный на арабском

  Царю Небесный на арабском. . Молитва Святому Духу на русском, арабском, сербском и греческом. – Duration: 9:11. by р.Б. Мария .

 • Права на тексты песен, переводы принадлежат их авторам. Все тексты и переводы представлены для ознакомления.

  Молитва Отче наш на греческом языке

  Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

  Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

  Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

  ο εν τοις ουρανοίς,

  αγιασθήτω το όνομα Σου.

  Ελθέτω η βασιλεία Σου.

  Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

  Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.

  Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

  ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

  Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

  αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

  О эн тис уранИс

  Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.

  Ке Афес имИн та офилИмата имОн,

  Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

  Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,

  АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

  Отче наш на греческом слушать

  Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

  Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

  Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

  Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

  Πιστεύω εις ένα Θεόν,

  ποιητήν ουρανού και γης,

  ορατών τε πάντων και αοράτων.

  Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,

  τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,

  τον εκ του Πατρός γεννηθέντα

  προ πάντων των αιώνων.

  εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,

  ομοούσιον τω Πατρί,

  δι’ ου τα πάντα εγένετο.

  Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους

  και δια την ημετέραν σωτηρίαν

  κατελθόντα εκ των ουρανών,

  και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,

  και Μαρίας της Παρθένου,

  Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών

  επί Ποντίου Πιλάτου,

  και παθόντα, και ταφέντα.

  Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

  Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,

  και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

  Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης

  κρίναι ζώντας και νεκρούς,

  Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

  Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,

  το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

  το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον

  το λαλήσαν διά των Προφητών.

  Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,

  και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

  Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

  Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

  και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

  пиитИн уранУ ке ЙИс,

  оратОн тэ пАндон ке аОратон.

  Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,

  Про пандОн тон эОнон.

  омоУсион то ПатрИ,

  Эпи ПонтИу ПилАту,

  Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

  Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.

  крИнэ зОндас ке нэкрУс,

  у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

  Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,

  То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон

  Ке апостоликИн экклисИан.

  ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.

  ПросдокО анАстаси нэкрОн,

  Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

  Символ Веры на греческом: слушать

  Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

  Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

  Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

  Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

  Богородице Дево — перевод на русский язык

  «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

  Детская молитва Богородице на греческом языке

  Παναγιά μου Δέσποινα

  και του Χριστού μητέρα

  σε σέναν παραστέκουμαι

  την νύχταν και τη μέρα.

  Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου

  άρμαν έχω στο πλευρόμ μου

  δούλος του Θεού λογιούμαι

  και κανένα δε φοβούμαι.

  Ке ту ХристУ митЭра

  Сэ сЭнан парастЭкомэ

  Тин нИхтан ке тин мЭра.

  ПЭфто кАмно то ставрОм му

  Арман Эхо сто плеврОм му

  ке канЭна дэн фовУмэ.

  Мой перевод на русский язык

  Госпожа моя Богородица

  Я с тобой рядом

  Ложусь и крещусь

  Со мной защита рядом

  Раб божий называюсь

  И никого не боюсь.

  Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

  Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

  το Πνεύμα της αληθείας,

  ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

  ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

  ελθέ και σκήνωσον εν ημίν

  και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος

  και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

  ВасилЕв урАние, парАклитэ,

  О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,

  Молитва Святому Духу (перевод):

  Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

  Текст с сайта http://azbyka.ru/.

  Молитва преподобного Паисия Великого

  Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

  КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна. КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО. Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

  Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

  Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них. Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения. И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

  Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.paidika.gr/, для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

  Уважаемые читатели, это мы начали с «Отче наш» на греческом языке, и я добавила ещё несколько молитв с переводом. «Отче наш» и «Символ Веры» оставила без перевода, их церковнославянский вариант вы найдете на любом христианском сайте. Если вас интересует какая-то конкретная молитва, и вы хотели бы читать её на греческом языке, напишите в комментариях. Возможно, я добавлю эту молитву к статье.

  Хотите освежить в памяти греческое произношение? Прочитайте эти статьи:

  18 Responses to Молитва Отче наш на греческом языке

  Хорошая молитва, красивые слова, Елена, спасибо. «Отчий наш» на русском немного отличается. Хотелось бы на греческом услышать, так как читать совсем не могу, совсем сложный для меня.

  Елена, я специально вставила видеоролики в статью, в которых звучат молитвы. Там Вы можете послушать, а не читать. А перевод на самом деле — один в один, просто на другом языке.

  Действительно, Елена, послушала видео и музыкальное сопровождение красивое, жаль только не понимаю. А Отчий наш вы на русском не написали, я перепутала с другой) Спасибо, столько хороших молитв! Особенно мне понравилась молитва преподобного Паисия Великого.

  Отче наш я не стала писать — мне кажется, что все и так её знают 🙂

  Елена, спасибо большое. Очень хорошая и своевременная публикация…просим не останавливаться на этом…так бы всю Божественную Литургию раскрыть а то по приезде на службе в греческом храме не все понятно

  Александр, я сама не очень сильна в знании православных служб. Надо будет нашего зятя попросить — он будущий священник, чтобы объяснил, что в Божественную Литургию входит. Я так понимаю, что Вам же транскрипция с греческого нужна, русский текст Вы и так знаете?

  Молитва-наше обращение к Богу, они очень нужны людям на любом языке. Спасибо, Леночка!

  Спасибо большое, Елена, за эти чудесные молитвы на греческом языке! Все-таки Православие к нам в Россию пришло из Греции и полезно было бы знать первоисточник. Если буду когда-нибудь в Греции, то обязательно зайду в Храм и слова этих молитв уже не будут для меня чуждыми.

  Молитва Отче наш! Произнесенная устами Спасителя, она сразу становится бережно сохраняемым сокровищем Церкви, достоянием всех верующих

  ЗДОРОВО! В День Прощенного Воскресенья, ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА ПРИНЕСЕННЫЕ МНОЙ ОБИДЫ…

  Сергей, взаимно — простите если вдруг чем обидела. С наступающим праздником Вас!

  Елена, спасибо Вам огромное! Храни Вас Господь!

  Александра, на здоровье!

  Елена, с Постом Вас! Не подскажите Поясок Пресвятой Богородицы (по каким дням в какое время к каким кораблям из Уранополи) выносят из монастыря Ватопед — спасибо терпения и любви Вам

  Александр, не знаю, честно говоря, это надо специально искать информацию, спрашивать у паломников…

  Подскажите, пожалуйста, что за музыка звучит.. при молитве Отче наш? Прямо мурашки..

  Лариса, к сожалению, не могу сказать. В ролике нигде не написано об этой музыке.

  Царю Небесный: молитва Тому, Кто утешает

  Молитва «Царю Небесный» – это еще и стихира службы Пятидесятницы. Мы призываем Святой Дух, чтобы Он пришел и вселился «в нас» и это можно понимать двояко: или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, либо – чтобы Святой Дух обитал между нами, объединяя нас в Тело Христово. Но одно не исключает другого. Комментирует иерей Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ.

  Сошествие Святого Духа. Рукописное Евангелии сирийского монаха Рабулы. 586 г. Библиотека Лауренциана, Флоренция

  и вся исполняяй,

  и жизни Подателю,

  и очисти ны от всякия скверны,

  и спаси, Блаже, души наша.

  и всё наполняющий,

  и жизни Податель,

  и вселись в нас,

  и очисти нас от всякой скверны,

  и спаси, Благой, души наши.

  Наконец, эта молитва является одной из стихир службы Пятидесятницы – и именно это обстоятельство стало поводом для сегодняшней нашей заметки. Однако рассмотрим сначала сам текст молитвы.

  Все те слова и выражения, о которых сейчас шла речь, – все это было обращение, которое занимает около двух третей молитвы. А дальше идет просительная часть.

  О чем мы просим Бога Духа Святого? Мы просим Его, чтобы Он пришел и вселился «в нас». Последнее можно понимать двояко (и одно понимание отнюдь не исключает другого): или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, храмом Бога; либо (ср. Ин 1:14) – чтобы Святой Дух обитал среди нас, между нами, объединяя нас в единое Тело Христово.

  Священник Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ

  Как будет выглядеть ссылка:

  Молитва «Царю Небесный» – это еще и стихира службы Пятидесятницы. Мы призываем Святой Дух, чтобы Он пришел и вселился «в нас» и это можно понимать двояко: или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, либо – чтобы Святой Дух обитал между нами, объединяя нас в Тело Христово. Но одно не исключает другого. Комментирует иерей Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ.

  Большинство прихожан никогда не слышали прекрасных и возвышенных молитв, которые произносит священник в самый важный момент Литургии. До людей, стоящих в храме, доносятся лишь возгласы, окончания молитв, читаемых в алтаре беззвучно или тихим голосом. А как обстояло дело в древности? Когда и почему возникла нынешняя практика?

  В прощальной беседе Христа с учениками Иисус многое им открыл, о многом предупредил, но главной оставалась мысль, которую Он повторял неоднократно: сопричастность Богу невозможна, если между Его учениками будет неприязнь или отчуждение. Стремление к единству невозможно, если останется вражда, осуждение, претензии, ненависть и обиды.

  Публикуем тексты коленопреклоненных молитв, которые читаются на вечерне службы Пятидесятницы

  В канун Троицы нам задали необычный вопрос: «Почему текст молитв на призывание Святого Духа на вечерне Пятидесятницы, такой сухой, нерадостный, нудный, долгий? Там, как в катехизисе, собрано все богословие, но совсем мало о самом Святом Духе, о том, что мы его ждем, и Он может прямо сейчас, в ответ на наши молитвы, прийти! В Евангелии сошествие Святого Духа – событие исключительное, а из текстов молитв это ощущение совсем не очевидно». За объяснениями мы обратились к Александру ЛУКАШЕВИЧУ, литургисту, автору «Православной энциклопедии».

  12 октября празднуется день обретения мощей свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францусского. На сайте собора в Сан-Франциско можно заполнить форму и подать записку о здравии. Записки каждую неделю читают за молебном у мощей святителя.

  О чем мы просим Бога на молебне, из чего состоит это богослужение, почему можно подать записку «О здравии», но лучше присутствовать на молебне, рассказывает протоиерей Игорь ГАГАРИН

  Сегодня в Храм Христа Спасителя привезли пять изрубленных топором икон из Великого Устюга и пострадавший от вандала с ножом поклонный крест из Невинномысска. Святыни вынесут для поклонения на молебне в защиту веры, который состоится 22 апреля

  Сегодня более 75 тысяч человек собрались на площади перед северной стеной Храма Христа Спасителя в Москве, чтобы помолиться о защите веры, Церкви и поруганных святынь и попросить у Бога прощения за свои грехи

  Главное достижение молебна в защиту Церкви, состоявшегося 22 числа – в том, что он действительно оказался молебном, а не политическим митингом, как этого боялись многие

  Как определить каноничность текста? Какой акафист можно использовать в молитвенной практике, а какой — нет? Рассказывает секретарь Саратовской комиссии по канонизации, член Межсоборного присутствия РПЦ священник Максим ПЛЯКИН

  Все знают о том, что существуют архитекторы, проектирующие новые храмы, иконописцы, пишущие иконы, и мастера, которые льют колокола. При этом о людях, составляющих новые молитвы и церковные службы, говорят очень редко. И это не случайно

  Молитва Ефрема Сирина читается в течение всего Великого поста , начиная с вечера вторника сырной седмицы, и заканчивается в Страстную Среду.

  Сегодня на вечерней службе в храмах начинают читать молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Значит ли это, что Великий Пост уже наступил? Нет. О литургическом месте, смысле и поэтике великопостной молитвы расказывают ведущие рубрики литургической поэзии «НС» священник Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ и поэт Ольга СЕДАКОВА.

  В 2013 году на Межсоборное присутствие вынесена тема поминовения инославных. Она имеет множество нюансов: можно ли поминать на проскомидии, на молебнах, келейно, только живых, которые еще могут присоединиться к Церкви, или усопших тоже, как поминать инославных священнослужителей. Разбираемся в истории вопроса

  22 июня наступает Вселенская родительская суббота. Теперь после многократных радостных пасхальных восклицаний, когда мы забывали о своей земной судьбе, Церковь обращается к нам со словами: «конечный день вспомним, верные»! Нас призывают не быть беспечными, но помнить, что «страшен конец смертный и грозен суд Владыки!»

  На богослужении иногда читают псалом 108, в котором псалмопевец призывает проклятия на своих врагов: «Скитаясь, да переселятся сыновья его и нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих…» Меня очень смущает этот псалом, разделить ненависть автора я никак не могу, его проклятия меня ужасают. Что делать, если внутренне не соглашаешься с молитвой? Дмитрий

  Можно ли за богослужением читать Евангелие на русском языке, рассуждают член Синодальной богослужебной комиссии игумен Андроник (Трубачев) и священник-миссионер Димитрий Карпенко.

  6 марта в помещении московского Музея русской иконы состоялась встреча с композитором коптских гимнов Георгием Кириллосом. Москвичи получили уникальную возможность услышать вживую коптские богослужебные песнопения.

  Песнопение Литургии Преждеосвященных даров «Ныне Силы Небесные» принадлежит к самым сильным впечатлениям Великого Поста. Оно не звучит в другое время. Мы не можем не чувствовать его «чрезвычайности». «Царь Славы» – именование Христа, в котором очень сильна связь с Крестной мукой. Комментируют священник Федор ЛЮДОГОВСКИЙ и поэт Ольга СЕДАКОВА.

  Воскресный тропарь 3 гласа комментируют ведущие рубрики литургической поэзии «НС» священник, филолог Федор ЛЮДОГОВСКИЙ и поэт, переводчик Ольга СЕДАКОВА.

  Перепубликация в печатных изданиях возможна только с письменного разрешения редакции.

  Оценка 3.3 проголосовавших: 22
  ПОДЕЛИТЬСЯ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here